Συµφωνίες και Ερωτήµατα για τον ΠΕ.Σ.Δ.Α. Κρήτης

Εκτύπωση
pahia-ammos

Η ΜΙΑ ΚΡΗΤΗ απ’ την ίδρυσή της θεώρησε τα σκουπίδια ως ελπίδα για την Κρήτη, ως διπλή πρόκληση ΔΗΜιουργίας, έργου δηλαδή για το Δήµο, για το Λαό. Πρόκληση για την Αυτοδιοίκηση να σχεδιάσει σωστά, προτάσσοντας το οικονοµικό και περιβαλλοντικό όφελος πέρα από τοπικισµούς και ιδιοτελή συµφέροντα, πρόκληση όµως και για την κοινωνία να συµµετάσχει στο παιχνίδι της µείωσης του όγκου των απορριµµάτων. Σ’ αυτό το πατριωτικό παιχνίδι µπορούµε να συµβάλουµε όλοι, µεµονωµένοι πολίτες, συλλογικοί φορείς, επιχειρήσεις κάθε είδους, βοηθώντας την Κρήτη, βοηθώντας την οικονοµία της, βοηθώντας εν τέλει και την τσέπη µας. Ο σχεδιασµός που τίθεται σε διαβούλευση είναι η απαραίτητη καλή βάση, την οποία θα επιδιώξουµε να στηρίξουµε και να βελτιώσουµε, όµως δεν αρκεί, γιατί υπάρχει ο δικαιολογηµένος φόβος λόγω των αδυναµιών του πολιτικού και διοικητικού µας συστήµατος να δούµε ένα ακόµα καλό νόµο, ένα ακόµα καλό σχέδιο να µην εφαρµόζεται.


Στο πλαίσιο αυτό υποβάλλουµε προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης και την οµάδα εργασίας για την επικαιροποίηση του Σχεδιασµού Διαχείρισης Απορριµµάτων Κρήτης σχετικά ερωτήµατα.

“Με την ευκαιρία της σύγκλησης της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης, την Πέµπτη 2-8-12, που έχει ως µοναδικό θέµα την επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασµού Διαχείρισης Απορριµµάτων Κρήτης, θέλουµε να χαιρετίσουµε τις θετικές εξελίξεις που αφορούν κυρίως: 

• στην αποφυγή του εργοστασίου καύσης στην οποία συνέκλιναν µε οικονοµικά και περιβαλλοντικά επιχειρήµατα πολλοί επιστηµονικοί, πολιτικοί και κοινωνικοί φορείς.

• στην πρόκριση µικρών αποκεντρωµένων µονάδων διαχείρισης µε βάση την αρχή της εγγύτητας, αντί µιας κεντρικής µονάδας, γεγονός που θα βοηθήσει στη λύση του προβλήµατος µε τρόπο σχετικά ισόρροπο.

Παράλληλα προκειµένου να συµβάλλουµε µε τεκµηριωµένες προτάσεις στη διαβούλευση που ξεκινά σας παρακαλούµε να απαντήσετε στα παρακάτω σχετικά ερωτήµατα:

Α. Οι νέες µικρότερες µονάδες αποκεντρωµένης διαχείρισης που προβλέπει ο ΠΕΣΔΑ Κρήτης,

1. σε ποιες περιοχές χωροθετούνται;
2. έχει εξασφαλιστεί η συναίνεση των αντίστοιχων Δήµων και των τοπικών κοινωνιών;
3. στις µονάδες αυτές προβλέπεται ανάκτηση και ανακύκλωση υλικών ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι των Οδηγιών 31/1999 και 98/2008 της ΕΕ;
4. πόσες θέσεις εργασίας προβλέπεται να δηµιουργηθούν;

Β. Περιλαµβάνονται τελικά στον ΠΕ.Σ.Δ.Α. Κρήτης οι ειδικότερες προτάσεις που είχαν υποβληθεί και αφορούν:

1. Στη Διαλογή στην Πηγή των υλικών µε 3 ή 4 κάδους, εκ των οποίων o ένας καφέ κάδος θα αφορά την διαλογή των οργανικών στην πηγή;
2. Στην εφαρµογή εθελοντικών προγραµµάτων Οικιακής Κοµποστοποίησης;
3. Στη χωροθέτηση Πράσινων Σηµείων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης (στο αντίστοιχο σχεδιασµό της Κύπρου προβλέπονται 67 τέτοια σηµεία);
4. Στη δηµιουργία πρόσθετων µικρών µονάδων κοµποστοποίησης οργανικών στα νότια της Κρήτης;
5. Στην παροχή κινήτρων για τη εγκατάσταση Μηχανικών Κοµποστοποιητών σε µεγάλους παραγωγούς οργανικών αποβλήτων της Κρήτης (ξενοδοχεία, στρατόπεδα, κατασκηνώσεις, νοσοκοµεία, µεγάλους χώρους εστίασης, κ.ά);
6. Στην παροχή κινήτρων για σύσταση κοινωνικών επιχειρήσεων εναλλακτικής διαχείρισης υλικών, προϊόντων ανακύκλωσης και πράσινων σηµείων;

Γ.  Περιλαµβάνεται στον σχεδιασµό και η αντιµετώπιση της τοπικής ρύπανσης σε ορισµένες παραλίες της Κρήτης (π.χ. Παχειά Άµµος) από τη συγκέντρωση απορριµµάτων λόγω θαλάσσιων ρευµάτων;

Δ. Ήταν απογοητευτικό, την ώρα που προωθείτo αυτός ο σχεδιασµός να δυσφηµείται η ανακύκλωση και να επιβαρύνεται το περιβάλλον εξ αιτίας της µη λειτουργίας του ΚΔΑΥ Ηρακλείου επί τρεις και πλέον µήνες. Σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε, ώστε να διασφαλισθούν τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, οι καλές συνθήκες εργασίας και ο έλεγχος για την ορθή λειτουργία του ΚΔΑΥ;

Ε. Ένα παράταιρο αποµεινάρι απ' την παλιότερη ερωτοτροπία µε την τεχνολογία της καύσης των απορριµµάτων αποτελεί η Μονάδα Βιοξήρανσης στο Ηράκλειο. Προβλέπεται η αναβάθµισή της µε 5 εκ. € και λειτουργικό κόστος 2,65 εκ. € ετησίως που ανεβάζει πολύ το κόστος διαχείρισης. Εκτός αυτού, θα παράγει 45.000 τόνους SRF για το οποίο αναφέρεται ότι υπάρχει το ενδεχόµενο της διάθεσής του εκτός Κρήτης. Αν όµως αυτό δε συµβεί, το ακριβό προϊόν θα οδηγείται στην ταφή, όπως δυστυχώς συµβαίνει σήµερα. Έχουν εξεταστεί εναλλακτικές λύσεις όπως:

1. Να µετατραπεί η Μονάδα Βιοξήρανσης σε Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης (EMAK) ή σε µονάδα κοµποστοποίησης;

2. Εάν δεν µπορεί να γίνει αυτή η µετατροπή έχει διερευνηθεί η επιτόπου µερική επεξεργασία του SRF µε χρήση ειδικών κόσκινων, ώστε να ανακτάται σηµαντική ποσότητα οργανικών από το SRF και να οδηγείται για κοµποστοποίηση σε άλλες σχετικές µονάδες και έτσι να µειωθεί η παραγωγή SRF και η εξάρτηση από τον τελικό αποδέκτη;

Στ. Επειδή στην Ελλάδα είναι σύνηθες ακόµα και οι καλύτεροι σχεδιασµοί να αποτυγχάνουν εξ αιτίας των αδυναµιών της Διοίκησης, αλλά και της έλλειψης εµπιστοσύνης των πολιτών στους θεσµούς σε τι ενέργειες θα προβείτε προκειµένου εφαρµοστεί ο συζητούµενος σχεδιασµός και να εµπνευστούν οι πολίτες να συµβάλλουν; “

ΜΙΑ ΚΡΗΤΗ, Περιβάλλον - Άνθρωπος